Affärsjuridik

Affärsjuridiken omfattar många olika juridiska delområden. Jag biträder små och medelstora företag och dess ägare inom främst aktieägaravtal och samarbetsavtal, företagsöverlåtelser, likvidation samt tvist och rättegång.

Aktieägaravtal och andra samarbetsavtal

Delägare i aktiebolag och handelsbolag behöver reglera samarbetet i ett skriftligt avtal (aktieägaravtal, kompanjonavtal), t ex frågor om ekonomiska insatser, arbetsinsatser, vinstutdelning, förköpsklausul och beslutanderätt.

Företagstillgångar ingår enligt huvudregeln i bodelning mellan makar, både vid äktenskapsskillnad och dödsfall. Vid dödsfall är det särskilt viktigt att ha förberett situationen för att minimera konfliktrisken för delägare och efterlevande. Dessa frågor kan man ta upp med både sina samarbetspartners och sin make/maka och reglera genom aktieägaravtal/delägaravtal, äktenskapsförord och försäkringslösningar.

Företagsöverlåtelser

En företagsöverlåtelse kan ske genom försäljning av företagets verksamhet i form av varulager, firmanamn, hyreskontrakt m m, eller genom överlåtelse av aktier eller andelar i handelsbolag. Oavsett överlåtelseform biträder jag med upprättande av avtal/kontrakt om företagsöverlåtelsen som anpassas till de aktuella skattemässiga och affärsmässiga förhållandena.

Tvist och rättegång

Jag hjälper Dig eller Ditt företag i tvister av olika slag, både i domstol och på annat sätt. Det kan t ex gälla fordringar, fel i levererad var/tjänst och avtalstolkning. Jag biträder med en genomgång av faktiska omständigheter och juridiska frågor inklusive bevisfrågor. Därefter tar vi ställning till om Du bör inleda rättegång eller något annat rättsligt förfarande. Samtidigt undersöks också möjligheterna till förlikning om det är mer ekonomiskt fördelaktigt.

Likvidation

Ett bolag kan träda i likvidation genom tvångslikvidation eller genom ett frivilligt beslut om likvidation. Jag åtar mig uppdrag som likvidator och biträder med rådgivning i frågor som har samband med avveckling av verksamheten. En likvidator förordnas av Bolagsverket. Man kan själv föreslå likvidator vid frivillig likvidation. Likvidatorns uppdrag är främst att sälja tillgångar, betala skulder och skifta ut ett eventuellt överskott till delägarna.

Bolagsverket beslutar om tvångslikvidation t ex om ett aktiebolag inte fullgör sina skyldigheter att inge årsredovisning och anmäla styrelseledamöter och revisor. Tingsrätten kan besluta om likvidation om ett aktiebolags egna kapital är för litet i förhållande till det registrerade aktiekapitalet. Styrelseledamöter i aktiebolag riskerar personligt betalningsansvar om bolaget fortsätter sin verksamhet trots skyldighet att träda i likvidation.

Affärsjuridik i många olika juridiska delområden som aktieägaravtal, företagsöverlåtelser, likvidation, tvist och rättegång.