Arvsrätt

Efter ett dödsfall måste dödsboet utredas och avvecklas på ett lämpligt sätt. Det kan innefatta värderingar, betalning av skulder, försäljning av tillgångar, utredning av släktförhållanden m m. Därefter skall ett skriftligt arvskiftesavtal upprättas om det finns fler än en delägare. Jag biträder med att förvalta, utreda, avveckla och skifta dödsbon genom förordnande som boutredningsman/skiftesman eller genom fullmakt från delägarna.

Jag upprättar också alla slags arvsrättsliga dokument i samråd med Dig och Din familj för att minimera risken för oklarheter eller tvister i framtiden.

Bouppteckning

Bouppteckningen är en del av dödsboutredningen. Det är ett viktigt dokument som ligger till grund för arvskifte och som anger dödsbodelägarna, boets tillgångar och skulder, testamente, enskild egendom, gåvor, förskott på arv m m. Den som har huvudansvaret för dödsboet skall se till att bouppteckningen blir gjord och bestämmer vem som skall anlitas som förrättningsmän. Dessa får inte själva vara dödsbodelägare.

Jag åtar mig uppdrag som bouppteckningsförrättare tillsammans med en kollega i både små och stora dödsbon. Om förhållandena är relativt enkla kan jag efter överenskommelse tillämpa fast arvode under förutsättning att tillförlitliga uppgifter lämnas.

I de mer komplicerade eller omfattande dödsbona biträder jag med en noggrann genomgång av alla juridiskt relevanta förhållanden och ser till att tillgångar och skulder blir sakkunnigt värderade.

Testamente

Man kan i testamente förordna om hur kvarlåtenskapen skall fördelas mellan anhöriga eller utomstående privatpersoner och organisationer. Makes, sambors och bröstarvingars rättigheter begränsar dock testationsfriheten.Genom att i ett testamente utse en testamentsexekutor bestämmer man vem som skall förvalta dödsboet och verkställa testamentet.

Testamente blir ofta aktuellt vid samboförhållanden, eftersom sambor inte ärver varandra, likaså för makar med särkullbarn från tidigare förhållande.

Ett testamente kan bli ogiltigt efter klandertalan i tingsrätt. Det kan också bli helt eller delvis utan verkan om det inkräktar på någons rätt till laglott eller efterarv. Ett rätt formulerat och tydligt testamente minskar risken för en framtida arvstvist mellan anhöriga. Juridisk rådgivning ger en bättre förståelse för hur man bör skriva.

Upprättande av själva testamentet kostar i regel 3 000 kr – 4 000 kr, beroende på komplexitet och tidsåtgång. Jag erbjuder också en tjänst som innebär förvaring av testamentet i bankfack. Kostnaden för förvaring är 350 kr per år. Givetvis kan uppdraget begränsas till enbart upprättande av testamente.

Arvskifte

När bouppteckningen är registrerad skall kvarlåtenskapen i de flesta fall skiftas mellan flera delägare. Det måste göras i ett skriftligt avtal, en arvskifteshandling, ibland i kombination med bodelning då det finns en efterlevande make/maka/sambo. Enskilda dödsbodelägare kan ha rätt till vederlagsanspråk, kompensation för arvsförskott m m. Efterarvingars rättigheter måste beaktas. Genom att anlita juridisk sakkunskap får man genomlysning av dessa frågor och arvstvister kan undvikas.

Om dödsbodelägarna är överens om hur dödsboet skall skiftas och inte har motstridiga intressen i saken, kan jag hjälpa till med att utforma arvskiftet efter era önskemål. Vid oenighet företräder jag Dig som Ditt eget juridiska ombud inför boutredningsman, skiftesman eller i domstol.

Boutredningsman och skiftesman

Jag åtar mig uppdrag som boutredningsman och skiftesman och biträder även enskilda dödsbodelägare i dödsboutredningar.

Om delägarna är oense om hur arvskiftet skall genomföras kan en eller flera av dem ansöka i tingsrätten om att en boutredningsman eller skiftesman förordnas. Boutredningsman är också lämpligt när dödsbodelägarna är många till antalet, eller om förhållandena på annat sätt är komplicerade. Både förvaltning och arvskifte underlättas om en boutredningsman tillsätts.

Boutredningsmannen representerar dödsboet utåt, utreder oklara eller tvistiga frågor, säljer tillgångar när det är lämpligt och förbereder dödsboet i övrigt inför arvskifte. Boutredningsmannen biträder i regel också med att upprätta själva arvskifteshandlingen.

En skiftesman förordnas när dödsboet visserligen är utrett och förberett för arvskifte, men delägarna ändå inte kan enas om hur kvarlåtenskapen skall fördelas. Skiftesmannen kan då själv besluta om delningen och förrätta arvskifte. Beslutet kan överklagas till tingsrätten.

Arvsrätt, bouppteckning, testamente, arvskifte, boutredningsman och skiftesman m.m.