Familjerätt

Familjerätt är ett brett juridiskt område som berör familjer, familjemedlemmar och deras rättigheter och skyldigheter. Som en del av familjerätt ingår också arvsrätt (se eget rättsområde i huvudmenyn). Familjerätt handlar om bland annat bodelning, dödsboutredning, faderskapsfrågor, samboförhållanden, testamente, umgängesrätt med barn, underhållsbidrag till tidigare make, underhållsbidrag till barn, äktenskapsförord och äktenskapsskillnad.

Inom familjerätten biträder jag med att upprätta alla slags familjerättsliga avtal och andra dokument efter en noggrann genomgång av förhållandena. Jag agerar också som juridiskt ombud i tvistiga ärenden rörande vårdnad, bodelning, underhållsbidrag m. m.

Äktenskapsskillnad

Ansökan om äktenskapsskillnad inges till tingsrätten gemensamt om makarna är eniga om att skiljas. I annat fall inges en stämningsansökan. Om makarna har barn under 16 år skall domen föregås av en betänketid på sex månader, varefter man fullföljer sin ansökan om äktenskapsskillnad.

Redan i ansökan, eller senare vid fullföljden, kan man begära domstolsbeslut i frågor rörande vårdnad och umgänge med barn, underhållsbidrag, rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden m m. Förhastade beslut bör undvikas. Man har mycket att vinna på att anlita ett juridiskt ombud för rådgivning och stöd i dessa frågor.

Bodelning

Efter dom på äktenskapsskillnad skall makarnas egendom fördelas i ett skriftligt bodelningsavtal, om de inte har uteslutande enskild egendom. Avtalsfrihet råder om fördelningen, men om parterna inte kan enas finns ett omfattande regelverk om bodelning i Äktenskapsbalken. I vissa fall finns skäl att frångå huvudregeln om hälftendelning av tillgångarna.

Det finns inget krav på att man måste göra bodelningen direkt efter separationen. Ibland är det bättre att avvakta en tid tills andra praktiska problem blir lösta. Det finns inte heller någon lagstadgad tidsgräns som gör att rätten till bodelning förfaller. Dock kan passivitet under lång tid i det enskilda fallet tolkas som ett avstående.

Om ni i allt väsentligt är överens biträder jag opartiskt med att gå igenom de ekonomiska förhållandena och upprätta bodelningsavtalet i samråd med er båda. Om ni inte är överens, eller om det återstår flera frågor som behöver diskuteras enskilt med en advokat, kan Du anlita mig som Ditt egna juridiska ombud. Då bevakar jag enbart Dina rättigheter vid förhandlingar direkt med motparten, inför bodelningsförrättare och i domstol.

Om parterna inte kan enas om ett bodelningsavtal kan tingsrätten förordna en bodelningsförrättare, oftast en advokat, som fattar beslut om delning av tillgångar och skulder i enlighet med lagregler och praxis. Makarna får bekosta hans/hennes arvode med hälften vardera. Bodelningsförrättarens beslut kan överklagas till tingsrätten.

Bodelning och andra avtal mellan sambor

Bodelning mellan sambor skall göras om någon av dem begär det efter separation eller dödsfall. Deras bodelning begränsas till bostad och bohag. Genom bodelning kan man överföra äganderätten till bostadsrättslägenheter och fastigheter. Om samborna inte kommer överens om bodelningen kan tingsrätten efter ansökan förordna en bodelningsförrättare. Han eller hon undersöker tvistefrågorna och möjligheterna till en förlikning. Om parterna fortfarande inte kan enas beslutar bodelningsförrättaren om bodelningen. Beslutet kan överklagas till tingsrätten.

Sambor kan avtala att sambolagen inte skall tillämpas på deras förhållande. Oavsett sambolagen kan sambor ha dold eller öppen samäganderätt till viss egendom.

Under tiden man sammanbor finns ibland behov av avtal som reglerar de ekonomiska förhållandena. Det kan gälla kontantinsats och äganderätt vid köp av en gemensam bostad, eller att undanta viss egendom från bodelning vid separation eller dödsfall.

Bodelningsförrättare

Om f d makar eller sambor efter äktenskapsskillnad/separation inte kan enas bodelningen, kan de ansöka i tingsrätten om att en bodelningsförrättare förordnas. Det blir i regel en advokat. Han eller hon undersöker tvistefrågorna och möjligheterna till en förlikning. Om parterna ändå inte kan enas beslutar bodelningsförrättaren om hur tillgångar och skulder skall fördelas. Beslutet kan överklagas till tingsrätten som meddelar dom i de tvistiga frågorna.

Jag åtar mig uppdrag som bodelningsförrättare. Jag kan också företräda Dig som ett eget juridiskt ombud vid förhandlingar och i skrivelser till motparten och bodelningsförrättaren.

Underhållsbidrag till barn

När föräldrar bor åtskilda aktualiseras frågor om underhållsbidrag till barnen. Underhållsstödet via Försäkringskassan är ett minimibelopp. I en del fall är barnet berättigat till ett högre belopp. Den förälder som inte bor tillsammans med barnet skall då betala underhållsbidrag till boendeföräldern. När det gått många år sedan underhållsbidraget fastställdes kan det finns skäl att höja eller sänka månadsbeloppet beroende på ändrade förhållanden hos föräldrarna.

Jag biträder med att beräkna underhållsbidragets storlek grundat på båda föräldrarnas ekonomiska- och familjeförhållanden. Om föräldrarna är överens skrivs ett avtal om underhållsbidraget. Saken kan även avgöras i domstol t ex i samband med äktenskapsskillnad. Domstol kan också besluta om underhållsbidrag helt fristående.

Vårdnad och umgänge med barn

Vårdnad om barn, umgänge med barn m.m.

Efter dom på äktenskapsskillnad förblir den juridiska vårdnaden om barnen enligt huvudregeln gemensam. Man fortsätter att ha delad vårdnad, vilket förutsätter samarbetsförmåga mellan föräldrarna och insikt i vad som är bäst för barnet. I vissa fall då dessa grundförutsättningar saknas måste en av föräldrarna tillerkännas enskild vårdnad.

En förälder som inte har vårdnaden om sitt barn har i de flesta fall ändå rätt att träffa barnet regelbundet. Om föräldrarna inte kan enas om umgänget får domstolen besluta i frågan. I dom preciseras hur och när föräldern får träffa sitt barn.

I vårdnads- och umgängesmål kan det vara svårt för en förälder att inse vad som är barnets bästa och juridiskt relevant. Det är lättare att förstå dessa frågor om man kan diskutera saken med en advokat och få stöd vid vårdnadsutredningen och i rättegången.

Äktenskapsförord och gåvobrev

Makar äger var och en för sig sina tillgångar under äktenskapets bestånd. Vid äktenskapsskillnad och dödsfall aktualiseras den latent liggande giftorätten, som innebär att tillgångar och skulder enligt huvudregeln skall delas lika.

Sambor har en liknande rätt till hälftendelning av bostad och bohag som införskaffats under sambotiden.

Om Du och Din make/sambo vill frångå huvudreglerna gällande delning av tillgångar och skulder, bör ni skriva ett inbördes avtal, äktenskapsförord respektive samboavtal. Jag gör tillsammans med er en noggrann genomgång av bådas familjeförhållanden och inkomst- och förmögenhetsförhållanden för att kunna se konsekvenserna av avtalet.

Företagare bör ha klart för sig vad giftorätten innebär och vad den får för konsekvenser för delägare och familjen vid äktenskapsskillnad och dödsfall. Jag biträder med att planera och upprätta de handlingar som behövs.

Större gåvor bör dokumenteras i gåvobrev. Det gäller såväl makar/sambor som i andra relationer. Gåvor kan senare påverka både bodelning och arvskifte.

Familjerätt. äktenskapsskillnad, bodelning, underhållsbidrag