Arvode

Inledande rådgivning per telefon om en juridisk frågeställning är kostnadsfri, men syftar i första hand till att avgöra om Du som klient kan och vill gå vidare med ärendet.

En timmes rådgivning vid besök kostar (inkl moms) 1 500 kr för privatpersoner och 1 900 kr för företag.

Arvodeskostnaden för ett ärende är därefter huvudsakligen baserat på ett timarvode (inkl moms) på 1 800 kr för privatpersoner och 2 250 kr för företag.

För vissa testamenten, äktenskapsförord och bouppteckningar tillämpar jag fasta arvoden. Ring för mer information.

Rättsskydd

Den vanliga villa/hem/företagsförsäkringen innehåller i regel rättsskydd som kan utnyttjas i de flesta tvister. Man betalar en del av arvodet i form av en självrisk. Dessutom täcker rättsskyddet motpartens rättegångskostnader om man förlorar i en rättegång. Reglerna är restriktiva i fråga om familjerättsärenden och fordringsärenden gällande små penningbelopp. Jag hjälper till med förfrågan och anmälan till försäkringsbolaget.

Rättshjälp

I vissa ärenden kan Du som privatperson beviljas statlig rättshjälp som täcker en del av arvodeskostnaden. Rättshjälpen beviljas om tvisten inte täcks av rättsskyddet, eller om man av en godtagbar anledning saknar rättsskyddsförsäkring. Man betalar en rättshjälpsavgift som bestäms på grundval av inkomst, förmögenhet och försörjningsbörda. Ett rättshjälpsärende börjar med en rådgivning som syftar till en inledande utredning och formulering av det juridiska problemet. Jag biträder med ansökan om rättshjälp.

Länk till Rättshjälpsmyndighetens hemsida.

Kostnad och arvoden, rättsskydd och rättshjälp